top of page
Obchodní podmínky

 

Klára Křížová

se sídlem: Stražné 151, Strážné

identifikační číslo: 07572247

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.klarakrizova.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb v internetovém obchodě www.klarakrizova.cz

prostřednictvím webového rozhraní (dále rovněž jen „webové rozhraní obchodu“), provozovaném fyzickou osobou 

Klára Křížová, se sídlem: Stražné 151, Strážné

identifikační číslo: 07572247 (dále také jen „Prodávající“).

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně potvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za kupní smlouvu se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi upravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. V případě, že osoba, která má v úmyslu objednat službu od Prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti, neuplatní se ochrana spotřebitele podle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní ustanovení o odstoupení od smlouvy.

1.7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat.

2. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně jako Kupující spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

2.2. Prodávajícím je Klára Křížová, se sídlem: Stražné 151, Strážné, identifikační číslo: 07572247.

2.3. Zákazníkem je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.4. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.5. Služby poskytované prostřednictvím internetového obchodu jsou poskytování školení, kurzů a seminářů, konzultací a dalších souvisejících služeb.

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam služeb nabízených Prodávajícím, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených služeb. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny jako konečné ceny včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka služeb a ceny těchto služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky poskytování služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně poskytování služeb. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyčerpání volných míst nebo do další aktualizace nabídky.

3.2. Pro objednání služby vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávané službě

  • způsobu úhrady kupní ceny za službu

  • další informace spojené s poskytnutím služby, zejména místo a čas konání

 

3.3. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

3.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství objednávaných služeb, výše kupní ceny) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

3.6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.8. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu služby uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek.

3.9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny služby, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu službu za zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle bodu 3.7 těchto obchodních podmínek.

3.10. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u služby již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

3.11. Všechny objednávky přijaté tímto internetovým obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit do 24 hodin od jejího potvrzení podle bodu 3.7 těchto obchodních podmínek. Zrušení objednávky je možné učinit prostřednictvím elektronické pošty s uvedením čísla objednávky a kontaktu na Kupujícího.

3.12. Pokud Kupující zruší objednávku po uplynutí doby podle bodu 3.11 těchto obchodních podmínek a neodstoupí od smlouvy v souladu s článkem 6 těchto obchodních podmínek, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které mu v souvislosti se zrušením objednávky vzniknou.

4. Platební podmínky

4.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za služby Prodávajícímu níže uvedeným způsobem:

  • převod na účet Prodávajícího

4.2. Způsob platby uvede Kupující v objednávce.

4.3. Platba služby je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR). Není-li cena služby v eurech u služby uvedena a není-li stanoveno jinak, použije se pro přepočet směnný kurz mezi danou měnou a Kč pro prodej deviz banky Prodávajícího.

4.4. V případě platby převodem na účet Prodávajícího je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.5. Případné slevy z ceny služby poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6. Pokud Kupující požaduje vystavení dokladu o zaplacení ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy, uvede to v průběhu objednávání v sekci „Doplňující informace“ nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím elektronické pošty. Doklad o zaplacení – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

5. Práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Poskytované služby je možné reklamovat pouze v průběhu poskytování nebo do 3 pracovních dnů od skončení poskytování.

5.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že poskytovaná služba je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že obsah služby odpovídá popisu, poskytuje ji osoba v popisu služby uvedená a trvá uvedenou dobu. Za výsledky poskytované služby v konkrétním případě Prodávající neodpovídá.

5.4. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady uplatňuje Kupující u Prodávajícího elektronicky na krizova.klara13@gmail.com,

5.5. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

5.6. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo vyrozumění o reklamaci doručeno na adresu Prodávajícího.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, může Kupující odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Do uplynutí této lhůty nebude Kupujícímu služba poskytnuta, ledaže o to Kupující výslovně požádá. Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a Prodávající již s plněním na základě výslovné žádosti Kupujícího započal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení, uhradí Prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

6.2. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí služby, a to na adresu Prodávajícího elektronicky na krizova.klara13@gmail.com.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

6.4. Prodávající vrátí Kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Kupující poskytl.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, identifikační číslo, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícím.

7.3. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

7.4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě.

7.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.7. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 7.4.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

8. Doručování

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

8.2. Zpráva je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Prodávající poskytuje službu v rozsahu a prostřednictvím osob uvedených v popisu služby. Prodávající v žádném případě neodpovídá za to, že po využití jím poskytované služby získá Kupující finanční prospěch nebo jiné výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany Kupujícího nebo třetích osob.

9.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.3. Prodávající je oprávněn k poskytování služby na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9.4. Obsah webových stránek Prodávajícího, včetně těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem. Obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat videa, fotografie a texty umístěné na webových stránkách. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.7. Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a dalších návštěvníků webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Kupujícím a dalšími návštěvníky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a dalších návštěvníků s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a další návštěvníci webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a další návštěvníci se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

9.8. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

9.9. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování – Klára Křížová, Stražné 151, Strážné 543 52, nebo elektronicky na krizova.klara13@gmail.com.

 

Adresa elektronické pošty Prodávajícího – krizova.klara13@gmail.com.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2020

bottom of page